Tijdlijn: Middeleeuwen

Politiek
Economisch
Cultureel

Eerste Middeleeuwen (5de-11de eeuw)

476: val van het West-Romeinse Rijk
500
Vorming van het Frankische Europa
(5de - eerste helft 9de eeuw)
Agrarische maatschappij
(5de - 11de eeuw)
Christianisatie van West-Europa
(6de - 8ste eeuw)
Merovingers (481-751) Autarkische landbouweconomie Monnikenwezen
Missionarissen
Salische wet Beperkte handel; domaniaal stelsel abdijen
800
Karolingers (751-814) Herleving van de handel (8ste eeuw) Karolingische Renaissance
Leenstelsel
843: Verdrag van Verdun
(verdeling van het Karolingische Europa)
Heerlijk stelsel
862: versterking van Brugge
864: bouw van de grafelijke burcht in Brugge
892: aanleg van de eerste Brugse omwalling
Christianisatie van Oost- en Noord-Europa
( 9de - 10de eeuw)
900

Hoogtepunt van de feodaliteit
(tweede helft 9de - 10de eeuw)

Dieptepunt van de kerk bij hiërarchie en clerus
Invallen van Vikingen, Moslims en Magyaren (850-950) Cluny en hervorming van het kloosterleven
Ontstaan van nationale vorstenhuizen (919, 987, 1066) 958: Brugge krijgt een jaarmarkt

1000

Stedelijk-agrarische maatschappij
(11de -18de en 19de eeuw)

Romaanse kunst
Investituurstrijd Gregoriaanse hervorming
1100
1089: Brugge wordt hoofdstad van Vlaanderen Bevolkingsaangroei en ontginningen Kruistochten (1095-1270)

Tweede Middeleeuwen
(12de-15de eeuw)

Afbrokkeling leenstelsel Bloeitijd van de steden
(12de -13de eeuw)
Ambachten en gilden
Ontstaan van het handelskapitalisme
Renaissance van de 12de eeuw
1127: dood van Karel de Goede 1127: aanleg van de tweede Brugse omwalling Gotische kunst
1134: ontstaan van het Zwin Letterkunde in de volkstaal en opkomst van een lekencultuur
Hoogtepunt van het pauselijk gezag
1200
1214: Slag van Bouvines 1150: Heilig Bloed in Brugge
Bedelorden
1215: Magna Charta 1240: bouw van de eerste Brugse halletoren Universiteiten
1278-1305: Gwijde van Dampierre Ketterijen
1245: oprichting van het Brugse begijnhof
1280: Brugse Moerlemaye 1280: brand van de Brugse halletoren 1297: aanleg van de derde Brugse omwalling
1300
1302: Guldensporenslag Expansie van de maritieme handel
1300: afwerking van de Brugse stadstoren
1337-1453: Honderdjarige oorlog
1305-1322: Robrecht van Béthune

1364-1404: Filips de Stoute
Hongersnood
Zwarte dood (1347-51)
Demografische neergang
1303: Anagni; Westers Schisma
(verval van de pauselijke macht)
Italiaanse Renaissance
1400

Vorming van monarchale staten
(14de - eerste helft 15de eeuw)

Bourgondische staatsvorming (1384-1482)
1419-1467: Filips de Goede
Brugge als belangrijkste handelsstad in Noorwest-Europa
Nieuwe Tijden
(1353-1789)
1453: val van Byzantium
1467-1477: Karel de Stoute
Demografisch herstel
1492: ontdekking van Amerika
1448: boekdrukkunst
Vlaamse Primitieven
Polyfonie van de Nederlandse scholen
1500

1517: Luther en het protestantisme

Reformatie, Renaissance en humanisme
bron: Digi-Historia